Disclaimer

Inhoud, samenstelling en vormgeving van deze website zijn eigendom van Horrorweb.nl en haar rechtsvertegenwoordigende personen tenzij anders is vermeld.

Alle rechten van en jegens derden zijn voorbehouden. Niets op of van Horrorweb.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of enige andere wijze, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Horrorweb.nl. Auteursrechten op tekst en beeld berusten bij Horrorweb.nl, dan wel bij derden waar dit op de website is vermeld.

Horrorweb.nl is een website die met de grootst mogelijke zorg is en wordt samengesteld. Horrorweb.nl en diens rechtsvertegenwoordigende personen zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan- respectievelijk op de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

recensies
over horrorweb